Οἱ Πρωτοκορυφαῖοι Ἀπόστολοι Πέτρος καὶ Παῦλος

petros_pavlos

Σήμερα ἀγαπητοί μου ἀδελφοί. Ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὴν μνήμη τῶν Ἁγίων Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου. Οἱ δυο αὐτοὶ Ἀπόστολοι ὕπηρξαν οἱ πρῶτοι μεταξὺ τῶν ἄλλων Ἁγίων Ἀποστόλων καὶ οἱ μεγάλοι κήρυκες τοῦ Εὐαγγελίου. Αὐτοὶ οἱ δύο καθὼς καὶ οἱ ἄλλοι ἕνδεκα ἀπόστολοι, ὅπου τοὺς τιμοῦμε ὅλους μαζὶ αὔριο, εἲναι οἱ στῦλοι τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτοὶ θεμελίωσαν ὅλο τὸ οἰκοδόμημα τῆς Ἐκκλησίας πάνω στην ἀσαλεύτη πέτρα τοῦ Χριστοῦ, ὅπου δεν προκεῖται να μετακινηθεί ποτε, διότι σύμφωνα μὲ τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου, «πύλαι ᾄδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς». Γι’ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία μας λέγεται Ἀποστολική.

Τὶ εἲναι ὅμως Ἐκκλησία; Ἐκκλησία εἲναι ἡ φανέρωση τοῦ Θεοῦ στῇ γῆ. Ἔτσι ἡ Ἐκκλησία δεν εἲναι ἀνθρώπινος ‘Ὀργανισμὸς ἢ ἕνα ἀνθρώπινο κατασκεύασμα, ἀλλὰ ἀποκαλύψῃ Θεοῦ. Καὶ ἢ ἀποκαλύψῃ τοῦ Θεοῦ εἲναι πέρα ἀπὸ τῇ λογικῇ τοῦ ἀνθρώπου. Ὃ Θεὸς δεν ἀποκαλύπτεται στους ἀνθρώπους που δεν μποροὺν να ἀντέξουν τὴν φανέρωσή του, καὶ αὐτοὶ εἲναι ἐκεῖνοί που δεν θέλουν να σωθούν. Ἔξω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ οὔτε ἀποκαλύψῃ τοῦ Θεοῦ ὑπάρχει, οὔτε σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ να τὸ ποῦμε ἀλλιῶς ἔξω ἀπὸ τὸ κήρυγμα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ἔξω ἀπὸ τὴν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων, οὔτε Ἐκκλησία ὑπάρχει, οὔτε Ὀρθοδοξία, ποὺ θὰ πῇ ἀλήθεια. Ἀλήθεια εἲναι ὁ Χριστός, ἀλήθεια εἲναι ἡ Ἐκκλησία. Καὶ τὴν ἀλήθεια αὐτὴ τὴν κηρύττουν ἀλάνθαστα οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι καὶ τὴν διδάσκουν ὀρθὰ οἱ διάδοχοι τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, οἱ Ἅγιοι Πατέρες. Ὁ ἄνθρωπος βρίσκει τὸ Θεὸ τοῦ μέσα στην Ἐκκλησία. Ἔξω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία δεν ἀποκαλύπτεται ὁ Θεὸς στους ἀνθρώπους, γι’ αὐτὸ καὶ ἐκτὸς Ἐκκλησίας δεν ὑπάρχει σωτηρία.

Ἔδω μέσα στην Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μόνο ἀποκαλύπτεται ὅλο τὸ θαῦμα τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἲναι ἢ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου. Ἐὰν θέλαμε να ποῦμέ τι εἲναι θαῦμα, αὐτὸ θὰ λέγαμε. Θαῦμα εἲναι ἢ φανέρωση τοῦ Θεοῦ για τῇ σωτηρίᾳ τοῦ ἀνθρώπου. Οὔτε ὁ ἄνθρωπος σῴζεται χωρὶς τῇ φανέρωση τοῦ Θεοῦ, οὔτε τὸ θαῦμα γίνεται για ἄλλο λόγο, παρὰ μόνο για τῇ σωτηρίᾳ τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Θεὸς φανερώνεται στον ἀνθρωπο για ἕνα καὶ μόνο σκοπό, για να τὸν σώσῃ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. Καὶ ὁ ἄνθρωπος σῴζεται ἀπὸ τὴν ἁμαρτία ὅταν μετανοήσει εἰλικρινὰ καὶ δεχθεῖ μέσα τοῦ μὲ πιστὴ τῇ θείᾳ χάρη.

Ἡ Ὀρθοδόξῃ Ἐκκλησία μας ὅπως λέγεται Ἀποστολική, Ἐκκλησία τῶν Ἁγίων Πατέρων, θὰ μποροῦσε να λεχθῇ καὶ Ἐκκλησία τῶν θαυμάτων, δηλαδὴ τῆς φανέρωσης τοῦ Θεοῦ. Τὰ θαύματα τοῦ Θεοῦ μόνο μέσα στην Ὀρθοδόξῃ Ἐκκλησία ἐνεργούνται. Ὅτι γίνεται ἔξω ἀπὸ τὴν Ὀρθοδόξῃ Ἐκκλησία καὶ λέγεται θαῦμα δεν εἲναι θαῦμα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ψέμα τοῦ διαβόλου. Καὶ ἔδω πάλι χρειάζεται μεγάλη προσοχή, διότι ὁ διάβολος εὔκολα μεταβάλλεται σὲ ἄγγελο τοῦ φωτὸς καὶ ὁδηγεῖ τοὺς ἀνθρώπους στην πλάνη καὶ στην προσκυνήσῃ τοῦ.

Δεν εἲναι μία ἁπλὴ ὑποθεση τὸ θαῦμα, ἀλλὰ ἡ ἔμπρακτη φανέρωση τῆς ἀληθείας τῆς Ἐκκλησίας. Δεν εἲναι τὸ θαῦμα τόσο ἁπλὸ οὔτε μετριέται μὲ τὸ πλῆθος τῶν ἀνθρώπων, ποὺ προστρέχουν στον τόπο, ποὺ ἔγινε. Ὅταν ὁ Θεὸς φανερώθηκε στον Μωϋσή, δεν ὕπηρχε ἄλλος ἐκεῖ ἤταν ὁ προφήτης μόνος τοῦ. Καὶ ὅταν ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς θαυματουργοῦσε, ἔλεγε σὲ αὐστηρὸ τόνο να μὴν τὸ ποὺν σὲ κανένα. Καὶ ὅταν πάλι ὁ Κύριος ἔβλεπε τοὺς ἀνθρώπους να προστρέχουν πολλοὶ σ’ αὐτόν, για να τὸν δουν πῶς θαυματουργεῖ, θεραπεῦε τὸν ἄρρωστο γρήγορα καὶ ἔφευγε. Τὸ θαῦμα δεν γίνεται, για να ἰκανοποιήση τὴν περιέργεια τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ για να σώσῃ τὸν ἀνθρωπο.

Τὸ ἴδιο βλέπομε καὶ στην Ἀναστάσῃ τοῦ Κυρίου καθὼς καὶ στην ἔνδοξη Ἀναλήψή του ἐμφανίζεται σὲ λίγους ἀνθρώπους, καὶ ὄχι σὲ πολλούς. Αὐτός, ποὺ βλέπει ἕνα θαῦμα, βλέπει μὲ τὰ ματία τοῦ τὸ Θεὸ τρέμει ἀπὸ τὸ φόβο τοῦ, διότι δεν μπορεῖ να βαστάξη τῇ φανέρωση τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἔγινε καὶ μὲ τὸν σημερινὸ ἐορταζόμενο Ἀποστολο Παῦλο ὅταν βαδίζε στῇ Δαμασκὸ καὶ τοῦ ἀποκαλύφθηκε ὁ Κύριος, ἔπεσε κάτω καὶ ἔμεινε τυφλός. Τὰ θαύματα τῆς Ἐκκλησίας ἀγαπητοί μου ἀδελφοὶ εἲναι ἀλήθεια ὅτι καὶ στις μέρες μας γίνονται. Ἀλλὰ πιστὴ στο θαῦμα δεν θὰ πει να προστρέξω γρήγορα ἐκεῖ που φάνηκε κάτι πῶς εἲναι θαῦμα, καὶ ὅταν ἀκόμη εἲναι θαῦμα. Ἀλλὰ θαῦμα θὰ πει να κλάψω για τὶς ἁμαρτίες μου. Αὐτὸ τὸ θαῦμα κηρῦξαν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, αὐτὸ τὸ θαῦμα διδάξαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες καὶ αὐτὸ τὸ θαῦμα δέχεται καὶ ἢ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μας. Ἀμήν.

<- πίσω

Loading