ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

footer

 1. Χριστόφορος, ὁ ἀγαθὸς γίγαντας, εἶναι ἕνας χαρακτηριστικὸς Ἅγιος – Προστάτης ἐπαγγελματιῶν. Ὁ Ἅγιος παρουσιάζεται νὰ μεταφέρει στοὺς ὤμους του παιδιὰ ὅπου τοὺς περνᾶ ἕναν χείμαρρο. Γι’ αὐτὸ προστατεύει τοὺς αὐτοκινητιστὲς (ταξὶ κ.λπ.) ἀλλὰ καὶ κάθε εἴδους ταξιδευτές, ἐπιβάτες καὶ μή. Καὶ οἱ μεταφορεῖς ἐπικαλοῦνται συχνὰ τὴν προστασία του. Λέγεται πὼς ὁ Ἅγιος (ποὺ ἦταν ἄσχημος καὶ σωματώδης) κάποτε ρώτησε ἕναν ἐρημίτη, πὼς νὰ ἁγιάσει! Αὐτὸς τοῦ εἶπε νὰ κάνει νηστεία καὶ προσευχή. «Ἐγὼ δὲν ξέρω ἀπὸ προσευχὲς καὶ νὰ νηστέψω μοῦ εἶναι δύσκολο», ἀπάντησε ὁ Χριστόφορος. «Τότε διάθεσε τὴν δύναμή σου στὸν Χριστὸ καὶ σὲ ὅποιον τὴ χρειάζεται», τοῦ ἀπάντησε ὁ σοφὸς ἐρημίτης. Ὁ Χριστόφορος διάλεξε ἕνα ὁρμητικὸ ποτάμι, ἐγκαταστάθηκε στὴν ὄχθη του καὶ ὅποιος διαβάτης ἤθελε νὰ περάσει τὸ ποτάμι, τὸν ἔπαιρνε στὸν ὦμο του καὶ τὸν περνοῦσε ἀπέναντι. Κάποτε ἐμφανίστηκε στὴν ὄχθη τοῦ ἀγριεμένου ποταμοῦ ἕνα μοναχικὸ παιδί. Ὁ μετέπειτα Ἅγιος προσφέρθηκε νὰ τὸ περάσει ἀπέναντι. Τὸ ἀνέβασε στὸν ὦμο του, ὅμως μὲ ἔκπληξη διαπίστωσε ὅτι τὸ παιδὶ ἦταν πολὺ βαρύ. «Ὅλο τὸν κόσμο νὰ κουβαλοῦσα δὲν θὰ ἦταν τόσο βαρύς», εἶπε ὁ Ἅγιος. «Δὲν κουβαλᾶς μόνο ὅλον τὸν κόσμο, ἀλλὰ καὶ τὸν Πλάστη του!», ἀπάντησε τὸ παιδί, ποὺ δὲν ἦταν ἄλλο ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Κύριο. Ὁ Ἅγιος μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ καὶ προστάτης τῶν «ἄσχημων», γι’ αὐτὸ καὶ παρουσιάζεται πολλὲς φορὲς σκυλόμορφος. Σὲ εἰκόνες λαϊκὲς παρουσιάζεται ὡς κυνοπρόσωπος († 9 Μαΐου, ἀλλὰ ὑπάρχουν καὶ ἄλλοι 13 Ἅγιοι μὲ αὐτὸ τὸ ὄνομα).
 2. Ἀνδρόνικος καὶ Ἀθανασία, ἦταν ἀργυροπρᾶτες καὶ δάνειζαν χωρὶς κέρδος. Μετὰ τὸν θάνατο τῶν παιδιῶν τους μοίρασαν τὴν περιουσία τους, ἔγιναν καὶ οἱ δύο μοναχοὶ καὶ ἔζησαν ὅλη τὴν ζωή τους στὸ ἴδιο κελί, τηρώντας τὸ νόμο τῆς σιγῆς († 9 Ὀκτωβρίου)
 3. Ἀπόστολος ὁ Νεομάρτυς Πηλίου, Διαμεσολαβητής, μεταφραστής († 16 Αὐγούστου).
 4. Ἀχμὲδ ὁ Νεομάρτυς, ὁ κάλφας († 3 Μαΐου).
 5. Βαρβάρα, τὴν ἐπικαλοῦνται πολλὲς φορές οἱ μάγειροι, οἱ χαλκουργοὶ καὶ οἱ κωδωνοποιοί. Ἴσως λόγῳ θορύβου, ποὺ παρομοιάζεται μὲ αὐτὸν τοῦ πυροβολικοῦ. Ἡ Ἁγία θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ ἀκόμα καὶ προστάτιδα τῶν κατασκευαστῶν τῶν πυροτεχνημάτων († 4 Δεκεμβρίου).
 6. Γρηγόριος ὁ θαυματουργός, σπούδασε ρητορική, νομικὰ καὶ φιλοσοφία, δίπλα στὸν μεγάλο διδάσκαλο Ὠριγένη († 17 Νοεμβρίου).
 7. Γεράσιμος ὁ ἐξ Εὐρυτανίας, ἐργάσθηκε σὲ παντοπωλεῖο τῆς Κωνσταντινούπολης ὡς μισθωτὸς († 3 Ἰουλίου).
 8. Γαβριὴλ ὁ Ἀρχάγγελος, ἀναφέρεται ὅτι ὁ Ἀρχάγγελος μεταφέρει μηνύματα. Ὁ Γαβριὴλ εἶπε στὴν Παρθένο Μαρία τὸ «Χαῖρε». Δὲν θὰ ἦταν ἄτοπο νὰ θεωρηθεῖ ὅτι προστατεύει τοὺς ταχυδρόμους, τοὺς κάθε εἴδους ἀγγελιοφόρους ἀλλὰ καὶ τὴν κάθε μορφὴ μεταφορᾶς πληροφορίας († 8 Νοεμβρίου, 13 Ἰουλίου καὶ 26 Μαρτίου).
 9. Δαμασκηνὸς ὁ Ἱερομάρτυς Βουλγαρίας, εἰσπράκτορας, λογιστῆς.
 10. Δημήτριος ὁ Μεγαλομάρτυς καὶ μυροβλήτης, μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ὁ πρῶτος «κατηχητής» τῆς Ἐκκλησίας († 26 Ὀκτωβρίου).
 11. Δημήτριος ὁ Τριπόλεως, ἐργαζόταν ἀρχικὰ ὡς χτίστης καὶ ἀργότερα ὡς κουρέας.
 12. Δούκας ὁ Νεομάρτυρας, ἦταν ράφτης († 24 Ἀπριλίου).
 13. Ἑλένη μητέρα τοῦ Ἁγίου καὶ μεγάλου Κωνσταντίνου, προστατεύει τοὺς σιδηρουργούς, γιατί μαζὶ μὲ τὸν Τίμιο Σταυρὸ βρῆκε καὶ τὰ σιδερένια καρφιὰ μὲ τὰ ὁποῖα σταύρωσαν τὸν Χριστὸ († 21 Μαΐου καὶ ἡ ἕυρεση τῶν Τιμίων Ἥλων † 6 Μαρτίου).
 14. Ἐζεκίας ὁ Δίκαιος, προστατεύει τοὺς ὑδραυλικοὺς γιατί κατασκεύασε ὑδραγωγεῖο καὶ ἔφερνε νερὸ στὰ Ἱεροσόλυμα († 28 Αὐγούστου).
 15. Ἐλισσαῖος ὁ Προφήτης, γιὰ τοὺς ἐλαιοπαραγωγοὺς καὶ τοὺς λαδέμπορους († 14 Ἰουνίου).
 16. Εὐρόσυνος, ἦταν μάγειρας, καὶ θεωρεῖται προστάτης τῶν μαγείρων καὶ ἑστιατόρων († 11 Σεπτεμβρίου).
 17. Εἰρήναρχος, ἐπαγγελματίας δήμιος. Βασάνιζε καὶ ἐκτελοῦσε Χριστιανούς. Στὸ τέλος ἔγινε καὶ αὐτὸς Χριστιανὸς καὶ φυσικὰ μαρτύρησε γι’ αὐτὴν τὴν ἀπόφασή του († 28 Νοεμβρίου).
 18. Εὐλόγιος ὁ ξενοδόχος, ἦταν λατόμος, ἀλλὰ εἶχε ὡς ἔργο του νὰ παρέχει στέγη σὲ ὅσους εἶχαν ἀνάγκη, γι’ αὐτὸ ὀνομάσθηκε «ξενοδόχος» († 27 Ἀπριλίου).
 19. Εὐνίκη, γιὰ νὰ ἔχουμε καλὴ νίκη († 28 Ὀκτωβρίου).
 20. Ζήνων, ὁ ταχυδρόμος († 10 Φεβρουαρίου).
 21. Ἠλίας Ἀρδούνης, κουρέας Νεομάρτυρας (1686) ἀπὸ τὴν Καλαμάτα. Προστατεύει τοὺς κουρεῖς καὶ τοὺς κομμωτὲς († 31 Ἰανουαρίου).
 22. Ἠλίας, ὁ Προφήτης, προστάτης τῶν γουναράδων, λόγω «μηλωτῆς» (προβατίσια μάλλινη γούνα – προβιά) ἀλλὰ καὶ τῶν μετεωρολόγων († 20 Ἰουλίου).
 23. Ἰωσὴφ ὁ δίκαιος, ξυλουργός, προστάτης τῶν ἐπιπλοποιῶν. Θετὸς πατέρας προστάτης τῶν υἱοθετημένων ἀγοριῶν († 18 Δεκεμβρίου).
 24. Ἰωάννης ὁ κάλφας, ὁ Νεομάρτυρας, προστατεύει τοὺς ὑποδηματοποιοὺς καὶ τοὺς ἐργαζόμενους στὰ καταστήματα πώλησης ὑποδημάτων († 26 Φεβρουαρίου).
 25. Ἰωάννης ὁ ράφτης, Νεομάρτυρας, προστάτης τῶν ραφτέων († 20 Δεκεμβρίου).
 26. Ἰωάννης ὁ χρυσοχόος, ὁ Νεομάρτυρας (1802), προστάτης τῶν χρυσοχόων († 14 Μαΐου).
 27. Λυδία ἡ Φιλιππησία, ἡ πορφυροπώλης, προστάτης τῶν ὑφασματοπωλῶν († 20 Μαΐου).
 28. Λαυρέντιος, Διαχειριστὴς καὶ θησαυροφύλακας στὴ Ρώμη ἐπὶ Οὐαλεριανοῦ († 10 Αὐγούστου).
 29. Μένιγνος ὁ κναφεύς, προστάτης τῶν χημικῶν († 22 Νοεμβρίου).
 30. Μαρκιανὸς καὶ Μαρτύριος οἱ νοτάριοι, εἶναι προστάτες τῶν συμβολαιογράφων. Ὑπῆρξαν γραμματικοί του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως ἐπὶ Παύλου τοῦ Ἁγίου καὶ Ὁμολογητοῦ (4ος αἰώνας) († 25 Ὀκτωβρίου).
 31. Μάρκος ὁ Ἅγιος καὶ Εὐαγγελιστής, θὰ μποροῦσε νὰ προστατεύει τοὺς τσαγκάρηδες, λόγω σχετικοῦ θαύματος († 25 Ἀπριλίου).
 32. Μακάριος ὁ νέος, παραδόθηκε ἀπὸ τοὺς γονεῖς του σὲ ἕναν ράπτη καὶ ἔμαθε τὴν τέχνη τῆς ραπτικῆς († 14 Σεπτεμβρίου).
 33. Ματθαῖος ὁ Εὐαγγελιστής, τελωνειακὸς – φοροεισπράκτορας († 16 Νοεμβρίου).
 34. Μιχαὴλ ἀπὸ τὰ Βοῦρλα τῆς Μ. Ἀσίας, ἐργαζόταν ἀρχικὰ ὡς χαλκουργὸς καὶ μετὰ ὡς ὑπάλληλος σὲ καφεπωλεῖο. Θεωρεῖται προστάτης τῶν βαφέων, γιατί οἱ χριστιανοὶ ποὺ βρῆκαν τὸ σῶμά του καὶ τὸ ἔθαψαν ἦταν βαφεῖς († 16 Ἀπριλίου).
 35. Μαρία ἡ Μαγδαληνή, ἡ Μυροφόρος, προστάτης τῶν ἀρωματοποιῶν καὶ ἀρωματοπωλῶν († 22 Ἰουλίου).
 36. Μηνᾶς ὁ καλλικέλαδος, προστάτης τῶν δημοσιογράφων († 10 Δεκεμβρίου).
 37. Νικόλαος ὁ Νεομάρτυρας ἀπὸ τὴν Κορινθία, πλανόδιος παντοπώλης († 23 Σεπτεμβρίου).
 38. Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, προστάτης τῶν μεταφραστῶν γιατί ἀσχολεῖτο μὲ τὴν ἀντιγραφή, μετάφραση καὶ διόρθωση κωδίκων καὶ ἀρχαίων συγγραμμάτων († 14 Ἰουλίου).
 39. Παντελεήμων, προστάτης τῶν παρασκευαστῶν ἄρτου, φιλάνθρωπος, ἀνάργυρος, ἰατρὸς καὶ ἐλεήμων († 27 Ἰουλίου).
 40. Πρόχορος, Νικάνωρ, Τίμων καὶ Παρμενᾶς, ἐπιλέχθηκαν ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους γιὰ νὰ «διακονοῦν» στὴν τράπεζα (σερβιτόροι – ἑστιάτορες) († 4 Ἰανουαρίου καὶ 28 Ἰουλίου).
 41. Σιλβέστρος, πάπας Ρώμης, προστατεύει τοὺς φτωχοὺς κληρικοὺς († 2 Ἰανουαρίου).
 42. Σπυρίδωνας ὁ Ἅγιος, προστάτης τῶν κεραμέων, τῶν χρυσοχόων λόγω ἀντίστοιχων θαυμάτων († 12 Δεκεμβρίου).
 43. Σταμάτιος καὶ Ἰωάννης, οἱ Σπετσιῶτες, ἔκαναν ἐμπόριο λαδιοῦ († 3 Φεβρουαρίου).
 44. Συμεὼν ὁ Τραπεζούντιος, ὁ Νεομάρτυρας, ἦταν χρυσοχόος († 14 Αὐγούστου).
 45. Ὑάκινθος, ἀπὸ τὴν Καισάρεια, ἦταν θαλαμηπόλος (κουβικουλάριος) τοῦ Τραϊανοῦ († 3 Ἰουλίου).
 46. Φιλούμενος ὁ Λυκάονας, μετέφερε σιτάρι, προστατεύει τοὺς ἐμπόρους σιτηρῶν. Τὸ δὲ μαρτύριό του ἦταν νὰ τρέξει ἐπὶ «τριάκοντα σταδίους», καὶ ἐπειδὴ τὸ ἔκανε ἀγόγγυστα, ἀλλὰ μετὰ τὸ πέρας τῆς δοκιμασίας πέθανε, θεωρεῖται ἀπὸ πολλοὺς καὶ προστάτης τῶν δρομέων.
 47. Φίλιππος ὁ Ἀπόστολος, καὶ διάκονος, προστάτης τῶν σιδηροδρομικῶν, γιατί δίδαξε καθ’ ὁδὸν σὲ ἅμαξα († 11 Ὀκτωβρίου).
 48. Φώτιος ὁ Μέγας, προστατεύει τοὺς βιβλιοπῶλες καὶ τοὺς βιβλιοθηκονόμους († 6 Φεβρουαρίου).
 49. Φιλήμονας, μουσικὸς σὲ βασιλικὴ αὐλὴ († 28 Ἀπριλίου).
 50. Φλῶρος καὶ Λαῦρος, δίδυμοι καὶ λιθοξόοι στὸ ἐπάγγελμα († 18 Αὐγούστου).
 51. Οἱ τρεῖς παῖδες ἐν καμίνῳ, προστατεύουν τοὺς πυροσβέστες, ὅσους ἐργάζονται μὲ τὴ φωτιὰ ἀλλὰ καὶ ὅσους κινδυνεύουν ἀπὸ φωτιὰ († 17 Δεκεμβρίου).
 52. Χαράλαμπος ὁ Ἅγιος, θεωρεῖται προστάτης τῶν μαρμαράδων († 10 Φεβρουαρίου).
 53. Οἱ τρεῖς Ἱεράρχες, προστάτες τῶν ἐκπαιδευτικῶν καὶ τῶν σχολείων († 30 Ἰανουαρίου).

<– πίσω

footer