Πριν και μετά απο το Δείπνο

agiologikoagioi
Προσευχή πριν από το δείπνο

Φάγονται πένητες και εμπλησθήσονται· και αινέσουσι Κύριον οι εκζητούντες αυτόν· ζήσονται αι καρδίαι αυτών εις αιώνα αιώνος.

Δόξα… Και νυν… Κύριε, ελέησον (γ´).

Χριστέ ο Θεός, ευλόγησον την βρώσιν και την πόσιν των δούλων σου, ότι Άγιος ει, πάντοτε· νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

 

Ευχαριστία μετά το δείπνο

Εύφρανας ημάς, Κύριε, εν τοις ποιήμασί σου, και εν τοις έργοις των χειρών σου ηγαλλιασάμεθα. Εσημειώθη εφ  ἡμᾶς το φως του προσώπου σου, Κύριε· έδωκας ευφροσύνην εις τας καρδίας ημών. Από καρπού σίτου, οίνου και ελαίου αυτών ενεπλήσθημεν. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθησόμεθα και υπνώσομεν· ότι συ, Κύριε, κατά μόνας επ  ἐλπίδι κατώκισας ημάς.

 

footer

Απόδοση σε νεολληνική

Προσευχή πριν από το δείπνο

Όσοι αναζητούν τον Κύριο Ιησού Χριστό και φτωχοί αν είναι θα φάνε από τ  ἀγαθά του και θα χορτάσουν και θα τον ευχαριστήσουν· η ψυχή τους θα ζήσει αιώνια.

Δόξα… Και τώρα… Κύριε ελέησε (τρεις).

Χριστέ Θεέ μας, ευλόγησε το φαγητό και το ποτό των δούλων σου, διότι είσαι Άγιος πάντοτε· και τώρα και πάντα και στους απέραντους αιώνες. Αμήν.

 

Ευχαριστία μετά το δείπνο

Κύριε, μας έχεις δώσει χαρά με τα δημιουργήματά σου και με τα έργα σου είμαστε ευχαριστημένοι. Το φως του προσώπου σου, Κύριε, μας σημάδεψε· μεγάλη χαρά μας έδωσες. Χορτάσαμε από τους καρπούς των έργων σου, του ψωμιού, του κρασιού και του λαδιού. Ειρηνικά επίσης θα πέσουμε για ύπνο και θα κοιμηθούμε· διότι συ, Κύριε, στον καθένα από μας κατοίκησες με ελπίδα.

Loading