Πριν και μετά απο το Γεύμα

agiologikoagioi

Προσευχή πριν από το γεύμα

Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ, και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον. Και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών. Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού. Αμήν.

Δόξα… Και νυν… Κύριε, ελέησον (γ´).

Χριστέ ο Θεός, ευλόγησον την βρώσιν και την πόσιν των δούλων σου, ότι Άγιος ει, πάντοτε· νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

 

Ευχαριστία μετά το γεύμα

Ευχαριστούμέν σοι, Χριστέ ο Θεός ημών, ότι ενέπλησας ημάς των επιγείων σου αγαθών· μη στερήσης ημάς και της επουρανίου σου βασιλείας· αλλ  ὡς εν μέσω των Μαθητών σου παρεγένου Σωτήρ, την ειρήνην διδούς αυτοίς, ελθέ και μεθ  ἡμῶν, και σώσον ημάς.

footer

Απόδοση σε νεολληνική

Προσευχή πριν από το γεύμα

Πατέρα μας, που είσαι στους ουρανούς, ας είναι άγιο το όνομά σου. Ας έλθει η κυριαρχία σου. Ας γίνει το θέλημά σου, όπως στον ουρανό έτσι και στη γη. Αξίωσέ μας να  χουμε το καθημερινό φαγητό μας. Συγχώρεσε τα σφάλματά μας, όπως και μεις συγχωρούμε, όσους μας έβλαψαν. Και μην επιτρέψεις να παρακινηθούμε στην αμαρτία, αλλά προφύλαξέ μας από τον πανούργο διάβολο. Αμήν.

Δόξα… Και τώρα… Κύριε ελέησε (τρεις).

Χριστέ Θεέ μας, ευλόγησε το φαγητό και το ποτό των δούλων σου, διότι είσαι Άγιος πάντοτε· και τώρα και πάντα και στους απέραντους αιώνες. Αμήν.

 

Ευχαριστία μετά το γεύμα

Χριστέ, που είσαι ο Θεός μας, σ  εὐχαριστοῦμε που μας χόρτασες από τα καλά σου, που βρίσκονται στη γη, μη μας στερήσεις από καλά της ουράνιας Βασιλείας σου, αλλά όπως ακριβώς βρέθηκες στο μέσο των μαθητών σου, συ που είσαι Σωτήρας, προσφέροντας σ  αὐτούς την ειρήνη, έτσι να έλθεις και σε μας και να μας διαφυλάξεις από κάθε κακό.